Ledige stillingar

Ledig fast stilling som sjukepleiar i 65 % stilling.

SYS IKL er ei interkommunal legevakt som yter teneste til i alt 13 kommuner. Våre arbeidsområder er legevakt, legevaktsentral og kommunal, akutt døgnpost (KAD). Arbeidsgruppa består av engasjerte og faglege dyktige sjukepleiarar /helsesekretærer i til saman 15,86 stilling.

Sjukepleieoppgåvene vekslar mellom arbeidsstasjonar som:

 • Legevaktssentral – telefonteneste der ein triagerer pasienter etter medisinsk index, gir råd og veiledning evt oppmøtetid.
 • Legevakt – triagere pasienter, prøvetaking, handtere skader eller andre akutte situasjoner samt assistere lege m.m.
 • KAD – observasjon, behandling av innlagte pasienter. Variert postarbeid.

Opplæring vert gjeve for til dei ulike funksjonar.

 Ledig fast stilling som sjukepleiar i 65 % stilling. Ved evt intern tilsetteing kan det bli ledig fast helgestilling.

Vi søkjer primært etter personar  :

 • Med engasjement og interesse for arbeid i den akuttmedisinske kjede.
 • Som kan arbeide sjølvstendig og i team.
 • Som liker å arbeide i eit hektisk miljø, der arbeidstempo kan skifte hurtig
 • Som har fokus på eit godt samarbeidsklima internt og eksternt
 • som vil bidra til godt fagleg og sosialt miljø

Vi tilbyr:

 • Arbeidsstad med gode høve til utvikling
 • Nye og tilpassa arbeidslokal
 • God pensjonsordning gjennom kommunal landspensjonskasse KLP
 • Godt arbeidsmiljø
 • Løn etter HTA i KS område
 • Fagleg dyktige medarbeidarar

Vi søkjer etter sjukepleiar til jobb i 3 – delt turnus med arbeid kvar 2. eller kvar 3. helg til arbeid på alle 3 arbeidsstasjonar.

Vi søkjer også etter personar som kan tenke seg å jobbe fast kvar 2. eller 3. helg, samt ferievikarer. Arbeidastad primært KAD / legevakt. Vi oppmodar sjukepleiestudentar/ personar med akutt medisinsk erfaring om å søkje.

Vi lovar interessant og lærerikt arbeid. For vidare informasjon, ring Borghild Reiakvam på tlf 91649682.

Tilsetting i stillingane frå 01.05.20

Søknad vedlagt kopi av attestar og vitnemål sendast elektronisk til:

borghild.reiakvam@sys-ikl.no eller til SYS IKL, Førde sentralsjukehus, Bygg Aust, 6812 Førde.

Søknadsfrist: 150220