Betaling

Eigenandel

Vi krev eigenandel etter offentlege takstar på same måte som eit vanleg legekontor. I tillegg til legekonsultasjon kjem utgifter til medikament, bandasjemateriell, utstyr og forskjellige prøver (urinprøver, blodprøver osb.). Satsane er fastsett av Helfo og heng til gjennomsyn på venterommet. Du kan også sjå takstane her.
Du blir kravd eigenandel sjølv om du blir frakta til legevakta i ambulanse og om du vert innlagt/henvist vidare til sjukehus eller kommunal sengepost. Ved manglande betaling vil du få tilsendt giro i posten med eit fakturagebyr på 58 kr.
Om du det føreligg medisinsk grunn til transport i drosje, kjem eigenandel til drosje i tillegg. Denne betalast direkte til transportør.

Fritak for eigenandel

Nokre pasientgrupper er fritekne frå eigenandel. Dette gjeld mellom anna:

  • Born under 16 år.
  • Soldatar i førstegongsteneste.
  • Gravide med sjukdommar relatert til svangerskapet.
  • Personar med allmennfarlege smittsomme sjukdommar, til dømes klamydia og gonoré.
  • Personar med frikort (desse må likevel betale for medikament, bandasjemateriell og utstyr). Les meir om frikort her.

Klage på rekning

Til tider kan det skje at rekningar blir registrert feil. Om du har frikort er det viktig at du viser dette når du kjem til legevakta. Har du ikkje med deg frikortet må du betale full pris for legekonsultasjonen. Beløpet blir automatisk refundert av Helfo når det er meldt inn der. Det kan ta opptil 1 månad før desse opplysningane er blitt registrert.

Merk deg at du også vert kravd for legekonsultasjonen om du kjem til legevakt i ambulanse og/eller vert henvist vidare for innlegging på KAD-avdeling eller sjukehus. Dette gjeld også pasientar som blir sendt til røntgenundersøking. Betaling gjennomførast på automat på venterommet.

Meiner du likevel at du har motteke ei rekning du ikkje skal ha, eller har betalt sender du ein e-post til: borghild.reiakvam@sys-ikl.no
E-posten må innhalde: Fakturanummer, konsultasjonsdato og namn på pasienten det gjeld. Skriv begrunning til kvifor du meiner at rekninga er uriktig. Ikkje send fullt personnummer via e-post.

Har du ikkje høve til å sende oss e-post, kan du ringe 57 72 37 45 på dagtid i vekene. Henvendingar om rekningar blir ikkje tekne i mot på kveldstid eller helgar.