Om legevaktordninga

Den interkommunale legevaktordninga har vore i drift sidan 1. april 2009.

Legevaktstilbodet gjeld for kommunane Balestrand, Høyanger, Hyllestad, Fjaler, Askvoll, Gaular, Førde, Naustdal og Jølster.

Målet med etableringa var å skape ei interkommunal legevakt med høg kvalitet for brukarane. I tillegg var målet å redusere vaktbelastning i den einskilde kommune og dermed bidra til rekruttering og stabilitet i legestillingane.

I 2016 vart legevaktsordninga utvida til å også dekke KAD-funksjonane for eigarkommunane. Legevaktsentral-tenesta som tidlegare var utført av AMK Førde, blei også teken over og drifta av SYSIKL.

Å drifte alle desse funksjonane krev mykje plass, og i august 2017 stod eit nytt og moderne bygg klart ved Førde Sentralsjukehus der legevakt, legevaktsentral, KAD-eining og overgrepsmottak vart samla på ein stad.